Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYKONANIE PROJEKTU "KONCEPCJA TECHNICZNA I OGÓLNE STUDIUM WYKONALNOŚCI GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ"Powrót


O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Rzeki Łososina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu:

Koncepcja techniczna i ogólne studium wykonalności gospodarki ściekowej.

Kod CPV: 7422400-5

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Biurze Związku, 34 – 600 Limanowa ul. Spacerowa 8 (budynek za basenem miejskim, wejście od tyłu, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00 lub pocztą elektroniczną po złożeniu zamówienia na adres e-mail: zgdrl@neostrada.pl , tel/fax. (0-18) 337-26-80.

Zamówienie obejmuje:
Zaproponowanie wariantów technicznych rozwiązań gospodarki ściekowej gmin Związku, w tym zebranie i analiza danych według opracowanych przez Wykonawcę ankiet, analiza bilansu ścieków, analiza techniczna wariantów, część opisowa i graficzna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od podpisania umowy.

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które:
• prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne,
• dysponują osobami z uprawnieniami budowlanymi.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 2000 zł. Oferty oceniane będą wg jednego kryterium - cena - o znaczeniu 100 pkt.

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie w Biurze Związku, 34 – 600 Limanowa, ul. Spacerowa 8 (budynek za basenem miejskim, wejście od tyłu, I piętro), do dnia 01.03.2005 r. do godz. 1200.

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni.Data publikacji: 2005-02-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl