Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w ByczeniuPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 07-02-2005 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) oraz Zarządzenia Nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 22 grudnia 2004 r. do dnia 12 stycznia 2005 r.. a informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie Wiadomości Powiatowe .

Podstawowe informacje o nieruchomości :
1. nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 442, poz. rej. G.136,
obręb 0001 – Byczeń, AM-1, sklasyfikowana jako droga o pow. 0,15 ha, właściciel
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, zapisana w księdze wieczystej nr 53 491.
Nieruchomość przeznaczona w planie na powierzchniową eksploatację kruszywa.
Cena wywoławcza - 4.147,60 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści siedem złotych
60/100 ).
Minimalne postąpienie – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Wysokość wadium – 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań .

2. nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 529, poz. rej. 133,
obręb 0001-Byczeń, AM-1, powierzchnia nieruchomości 0,8148 ha ,sklasyfikowana
jako grunty orne R III a-00867 ha, grunty orne R III b-0,6966 ha, rowy W- 0,0315 ha ,
właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, zapisana w księdze wieczystej nr 53 491.
Nieruchomość przeznaczona jest w planie na powierzchniową eksploatację kruszywa.
Cena wywoławcza – 19.967,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt siedem złotych 60/100 ).
Minimalne postąpienie – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
Wysokość wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).
Obciążenia i zobowiązania- na ww. nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawna
do dnia 1 września 2005 r. Na działce zlokalizowane są dwa słupy średniego napięcia.

3. nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 160/2, poz. rej. G.
243, obręb 0001- Byczeń, AM-1, o powierzchni 0,06 ha , sklasyfikowana jako grunty
orne R III b- 0,04 ha i grunty orne R IV a – 0,02 ha , właściciel Gmina Kamieniec
Ząbkowicki, zapisana w księdze wieczystej nr 50 914 .
Nieruchomość przeznaczona w planie na powierzchniową eksploatację kruszywa.
Cena wywoławcza – 1.587,60 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt siedem
złotych 60/100 ).
Minimalne postąpienie – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Wysokość wadium -160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).
Obciążenia i zobowiązania – na ww. nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawna
do dnia 1 września 2007 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2005 r. o godz. 10 °° w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 , pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą
organizatorowi przetargu wadium w terminie , miejscu i formie – wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki .
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. wpłacenie wadium ( w gotówce, oddzielnie na każdą nieruchomość) :
- na działkę nr 442 w wysokości 420 ,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych ),
- na działkę nr 529 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- na działkę nr 160/2 w wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych),
nie później niż do dnia 14 marca 2005 r. r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,
3. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przejęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
5. uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki .

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu .
Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości . Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika , który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca .
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162-016 lub 8162-029 .Data publikacji: 2005-02-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl