Portal Poniedziałek - 20 wrzesnia 2021 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi.Powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Gmina Gołdap z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14, 19 –500 Gołdap, woj. warmińsko – mazurskie, pow. gołdapski, tel. 087 615 00 68, www.goldap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi
1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
2. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
3. Termin realizacji – 30.09.2005 r.
Dostawa materiałów odbędzie się będzie w dwóch terminach:
I termin – 5 dni od daty podpisania umowy,
II termin – 2 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającego wraz z określoną częścią dostawy nie później niż do 30 września 2005 r.
4. Na postawie art. 45 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100 %
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać Urzędzie Miejskim w Gołdapi, pokój nr 12a
7. Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr Jolanta Sztabińska, tel. 0 (prefiks)87 615 00 68 w. 44 lub 0(prefiks)87 615 49 80 w. 44, w godz. 9.00 – 14.00
8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat
9. Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2005 r. o godz. 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2005 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki art. 22 ust. 1 oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2005-01-21

WYNIKI PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Burmistrz Gołdapi na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. ze zmian.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na
„dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi” został wybrany Wykonawca realizacji ww. zamówienia tj.:
BIURO PLUS
Ewa i Krzysztof Jatel Sp. j.
ul. Hetmańska 10
15 –727 Białystok
za cenę ofertową:
25 112,60 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto dwanaście złotych 60/100) w tym 22 % VAT
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl