Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sieci wodoci±gowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec Z±bkowickiPowrót

numer sprawy 3/PN/BGP/05

miejscowo¶ć, 2005-01-14 Kamieniec Z±bkowickiOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodoci±gowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec Z±bkowicki
1) Nazwa i adres zamawiaj±cego:
Gmina Kamieniec Z±bkowicki
ulica Z±bkowicka 26
57-230 Kamieniec Z±bkowicki
Strona www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
E-mail: zabawa@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
Godziny urzędowania 7.30-15.00

2) Okre¶lenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony warto¶ć zadania nie przekracza 60.000 Euro

3) Okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można nabyć u Zamawiaj±cego
Urz±d Gminy Kamieniec Z±bkowicki
ulica Z±bkowicka 26
57-230 Kamieniec Z±bkowicki

w godz. 8:00 do 11:00
cena: 30 złotych

4) Opis przedmiotu:
Budowa sieci wodoci±gowej we wsi Doboszowice.

kod CPV 45231300-8


5) Informacja o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej:
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
.Zakończenie i oddanie do eksploatacji do 15.08.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania :zgodnie ze Specyfikacj± Istotnych Warunków Zamówienia

8) Informacja na temat wadium zamawiaj±cy nie ż±da wnoszenia wadium zamówienie do 60.000 EURO.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Nazwa kryterium cena ryczałtowa 100% ---------------------------------------------------------------------------10) miejsce i termin składania ofert sekretariat Urzędu Gminy Kamieniec Z±bkowicki
w siedzibie zamawiaj±cego
Nazwa zamawiaj±cego Gmina Kamieniec Z±bkowicki
UlicaZ±bkowicka 26
Kod Miejscowo¶ć 57-230 Kamieniec Z±bkowicki
Pokój nr10


do dnia 2005-02-15do godz. 10.00

11) termin zwi±zania ofert±
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-03-18Data publikacji: 2005-01-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl