Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy Czernica w gazecie...Powrót

Czernica, dnia 10 stycznia 2005r.
L.dz. 341/P-03/2005
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony o warto¶ci nie przekraczaj±cej 60 000 euro
na

Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy w Czernicy w Gazecie ......................................................................................


1. Wymagany termin realizacji zamówienia : luty 2005r do grudzień 2006r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / nieodpłatnie / można odebrać
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - w godz. 9.00 do 14.00
lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Pani Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel. 071- 318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 9.00 – 14.00 /
4. W przetargu mog± brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych / Dz. U nr 19, poz. 177 /
b/ spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 26.01.2005r.
do godziny 11.00
6. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 26.01.2005r. o godz. 11.10
7. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia ofert czę¶ciowych.
8. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia ofert wariantowych.
9. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
10. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.

Data publikacji: 2005-01-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl