Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66336200-6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- pokój nr 16, w cenie 6.10 zł
Osobami upoważnionymi do kontaktu zOferentami są pracownicy firmy Broker Ubezpieczeniowy "Mentor" s.a oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 33-105 Rzeszów, tel.( 017 ) 85 47 539
1. Paweł Duda - Dyrektor Oddziału
2. Marcin Wysowski
, a także Jacek Migacz - pracownik U.G , pokój nr 16, tel. ( 018 ) 445 00 29
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego od 1 lutego 2005 do 31 grudnia 2006 roku.
Wadium nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert:
1. Cena łączna ubezpieczenia - 80 pkt
2. Walory proponowanych warunków umowy - 20 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego: Urząd Gminy, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, poki. nr 10 ( kancelaria ) do dnia 24 stycznia 2005 do godz. 9:45
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert. Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyćnastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 ( sala posiedzeń ) w dniu 24 styczeń 2005 r. o godzinie 10:00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych, uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publiczneg ooraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art. 24, ust 1 i 2 - prawa zamówień publicznych.

Data publikacji: 2005-01-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl