Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NazwaGMINA KAMIENIEC ZĄBKOWCKI Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówAndrzej Burger
Adresul. Ząbkowicka 26 Kod pocztowy 57-230
MiejscowośćKamieniec Ząbk. Województwodolnośląskie
Telefon(074) 8162020 Faks(074) 8173361
Poczta elektroniczna (e-mail)burger@kamieniec-zabkowicki.iap.pl Adres internetowy (URL)www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
„BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 550 m3/d.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Kamieniec Ząbkowicki ul. Paczkowska


II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45 00 00 00-7
Dodatkowe przedmioty 45 25 20 00-845 20 00 00-945 23 30 00-945 30 00 00-0


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE x TAK 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE x TAK 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, powyżej 60.000 EUR

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach  i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 7 dni po podpisaniu umowy- zakończenie i oddanie do eksploatacji 15.12.2005r.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

100.000,00 zł

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia stawiane są następujące warunki:
1. Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
a): posiadać przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat co najmniej 20 pracowników niewykwalifikowanych, co najmniej 5 inżynierów, i
b).: posiadać co najmniej 2 samochody ciężarowe o ładowności min. 10 ton, betoniarkę , 2 spawarki, koparkę i
c).: posiadać kierownika robót – mającego co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie :budowy nowych oczyszczalni ścieków o Qmaxd = 660m3/d i większych i
d): posiadać inżyniera sanitarnego, elektryka i z uprawnieniami drogowymi – mających co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i
e): posiadać doświadczenie w budowie nowych oczyszczalni ścieków o Qmaxd = 660m3/d i większych to jest wykonania w okresie od dnia 01.01.1999 robót budowlanych podobnych (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia.

3. Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
-posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych przychodów ze sprzedaży produktów w kwocie minimum – 10 mln złotych ,
-posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 mln złotych,
posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia w kwocie co najmniej połowy wartości oferty.
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony x
Przetarg ograniczony 
Negocjacje z ogłoszeniem 


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr49 poz.16166 z 27.03.2002

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) x Najniższa cena
lub
B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1. _________________________________________________________ - ____ %

2. _________________________________________________________ - ____ %

3. _________________________________________________________ - ____ %

4. _________________________________________________________ - ____ %

5. _________________________________________________________ - ____ %




IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do ? (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy)

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
// (dd/mm/rrrr) ?
Godzina 1000 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do // (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data // (dd/mm/rrrr) Godzina 1030 (gg:mm)
Miejsce Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki UL. Ząbkowicka 26, sala narad I piętro
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE  TAK  ?
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia




V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 10.11.2004 r. (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK A


1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)





Data publikacji: 2005-01-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl