Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w PodobiniePowrót

IOGK-341/1/2005


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


1. Zamawiający: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z zimowym utrzymanie dróg gminnych w Podobinie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00.
2.Zakres zamówienia: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych długości 8,3 km w Podobinie w zakresie odśnieżania, usuwania błota pośniegowego, posypywanie nawierzchni, likwidowanie śliskości nawierzchni, likwidacja zasp śnieżnych.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
4.Wadium nie wymagane.
5.Wymagany termin realizacji zamówienia: luty 2005 r. do grudzień 2005r.
6.Warunki uczestnictwa: ( dokumenty wymagane)
- oświadczenie o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp
- oświadczenie, ze oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług – tj. wykonanie w ostatnich 3 latach co najmniej 1 zadania podobnego z zakresem przetargu udokumentowanego referencjami od poprzednich Zamawiajacych.
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu pokój nr 16 codziennie w godz. 8,00-15,00.
8. Termin zawiązania ofertą 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest - Pan Jan Grzywacz, pokój Nr 16, codziennie w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 314.
10. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, pok. nr 9, do dnia 19.01.2005 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych pieczątką Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Podobinie.
11. Komisyjne otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w sali narad Urzędu Gminy w Niedźwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 19.01.2005 r. o godz. 9,10.
12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2005-01-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 7511,50 zł za 8,3 km miesiecznie
Cena najdrozszej: 7511,50 zł za 8,3 km miesiecznie


Usługi Zmechanizowane Franciszek Potaczek Konina 16, 34-735 Niedźwiedź.
Cena wybranej oferty wynosi 7511,50 zł za 8,3 km miesiecznie


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl