Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym i ekonomicznym inwestycji i robót remontowo-budowlanych prowadzonych przez Urząd Miasta SzczawnicaPowrót

Burmistrz Miasta Szczawnica
z siedzibą 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103
ogłasza przetarg nieograniczony na „pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym i ekonomicznym inwestycji i robót remontowo-budowlanych prowadzonych przez Urząd Miasta Szczawnica”
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Józef Mrugała
tel. (018) 262 22 03 wew.31
Termin wykonania zamówienia : 01.02. 2005 r do 31.12.2007 r
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 18.01.2005 r roku do godziny 9,30

Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2005 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta


Data publikacji: 2004-12-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: jedną
Odrzucono ofert: nie dotyczy
Cena najtanszej: 18.249,59 zł /brutto/
Cena najdrozszej: nie dotyczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym i ekonomicznym inwestycji, robót remontowo-budowlanych i drogowych realizowanych przez Urząd Miasta Szczawnica , w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 30 grudnia 2004 r

złożono 1 oferę ,niepodlegającą odrzuceniu

Wynagrodzenie podane w ofercie wynosiło:

Wynagrodzenie najniższe – za zadanie :
A-1,95 % od wartości netto zrealizowanego zadania
B-8,00 zł za jedną pozycję sporządzonego kosztorysu
C-0,00 zł za czynności nie związane bezpośrednio z nadzorowaniem


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: Biuro Techniczne „ AQUA SERVICE”

Adres Firmy: 33 – 300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79A

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 18.249,59 zł

Słownie:
A – 1,95 % od wartości netto zrealizowanego zadania
B – 8,00 zł od jednej pozycji sporządzonego kosztorysu
C- 0,00 zł za czynności nie związane bezpośrednio z nadzorowaniem
W tym podatek VAT: 22 %
Słownie: dwadzieścia dwa procent


Wywieszono – wysłano dnia , 18.01.2005 r © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl