Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy OświęcimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Oświęcim.

Wspólny Słownik Zamówień: 74220000-7

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2005 rok

Termin związania ofertą: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami są:
1. w zakresie proceduralnym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytorycznym - podinspektor LIDIA ŁABUZEK, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 35.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2004-01-17 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-01-17 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2004-12-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Architekt
Jadwiga Pachłek
32 - 600 Oświęcim
ul. Krasickiego 25

a) z opracowanie projektów decyzji dotyczących lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i warsztatów i inwestycji celu publicznego 230 brutto

b) za opracowanie projektów decyzji dotyczących lokalizacji budynków gospodarczych, osadników na ścieki sanitarne, zjazdów z drogi, przyłączy, decyzji o zmianie sposobu użytkowania, deczyji o zalesieniu 150 zł brutto

c) za uzupełnienie, rozszerzenie opracowanych już deczyji ppkt a) i b) 95 zł brutto

d) za opracowanie decyzji odmownych ppkt a) i b) 95 zł brutto © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl