Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy Powrót

Bojszowy dnia 28.12.2004r.

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel. 218-93-66Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 EURO na:
„Na zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)”

1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokój nr 2.
3.Zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Bojszowy kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln zł na okres 6 miesięcy tj. od 25.01.2005r. do 24.07.2005r.
4.Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177/.
5.O wyborze oferty będzie decydował w 100% oferowany koszt kredytu.
6.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego - sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 14 stycznia 2005r. do godz. 13:00.
7.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 14 stycznia 2005r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiaj±cego.
8.Termin zwi±zania ofert± 30 dni.
9.Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmiany kwoty kredytu, skrócenie terminu jego udzielenia oraz unieważnienia przetargu najpóĽniej na 3 dni przed dat± otwarcia ofert.


Data publikacji: 2004-12-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 70 101,67 zł brutto
Cena najdrozszej: 70 101,67 zł brutto


Bank Spółdzielczy Tychy
ul. Damrota 41
43-100 Tychy
cena ofertowa: 70 101,67 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl