Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznymPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
zaprasza do udziału
w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznegoPostępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873), zwanej dalej „ustawą”. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w obszarach: promocja i ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym:

1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,
3) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

I. Rodzaje zadań :

1)dofinansowanie bazy lokalowej klubów abstynenckich, organizacja obozów terapeutycznych i imprez integrujących dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
2) organizacja pomocy psychologicznej, prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
3) organizacja pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań :

20.000,00zł. ( słownie złotych : dwadzieścia tysięcy ).

III. Zasady przyznawania dotacji :

Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.
Dotację na realizację zadań o których mowa w punkcie I otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość
punktów.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań :

Zadania powinny być realizowane w 2005r.
Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MGPiPS z dnia 29.10.03 (Dz. U. Nr 193, poz.1891)

V. Terminy składania ofert :

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) należy składać na
piśmie w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania, do 21 stycznia 2005 r.
w Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pok. 22 ( sekretariat Urzędu )

Do oferty należy dołączyć:
• Aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia)
• Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004 rok
• Statut podmiotu (jeżeli organizacja występuje o dotację po raz pierwszy).
• Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
• Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON)

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje wójt gminy Oświęcim po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

Oferty będą rozpatrywane według następujących kryteriów :
1. Merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Oświęcim oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji
0-20 punktów

2. Kosztów oferty, w tym wysokości własnego wkładu oferenta, udziału innych źródeł finansowania i struktury wydatków
0-20 punktów

3. Dotychczasowej współpracy z samorządem, dokonaniami wnioskodawcy i perspektywami kontynuacji oferty
0-20 punktów

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane :

W 2004r. udzielono wsparcia finansowego na realizację niniejszych zadań w kwocie 20.000,00zł.,w roku 2003
w kwocie 21.000 zł

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 ( pok. nr 21 )

WÓJT GMINY OŚWIECIM
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-12-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl