Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg publiczny ograniczonyPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 22-12-2004 r.
Nr RGG. 7145/ 21 /04


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) oraz Zarządzenia nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Młyńskiej 7 m 3, który był ujęty w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2004 r. do dnia 25 listopada 2004 r.. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie Wiadomości Powiatowe .

Podstawowe informacje o nieruchomości :

Lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Młyńskiej 7 m 3. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z jednej izby o pow. użytkowej 12,70 m² oraz pomieszczeń przynależnych (2 piwnice w budynku) o pow. użytkowej 5,70 m². Wraz z lokalem sprzedaje się udział w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy oraz udział w gruncie wynoszący 138/10000 części.
Nieruchomość położona jest w granicach działki nr 739 o pow. 0,0806 ha, której gmina jest właścicielem w udziale wynoszącym 5497/10000, zapisana w księdze wieczystej Nr Kw- 46 880.
Przetarg został ograniczony tylko do mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki ponieważ gmina nie buduje nowych mieszkań komunalnych a lista oczekujących na lokale jest bardzo długa.
Osoby zainteresowane nabyciem w/w lokalu zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 01 lutego 2005 r. do godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 11.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 3 lutego 2005 r.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Przeznaczenie w planie – brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki: tereny usługowo- mieszkaniowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 4.773,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote ) w tym lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 4.680 zł, za grunt – 93 zł .
Lokal wraz z udziałem w gruncie jest zwolniony z podatku VAT.

Minimalne postąpienie – 50,00 zł. ( słownie : pięćdziesiąt złotych).
Wpłata wadium – 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2005 r. r. o godz. 10 °° w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 , pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą
organizatorowi przetargu wadium w terminie , miejscu i formie – wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. wpłacenie wadium ( w gotówce ) w wysokości 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), płatne nie później niż do dnia 28 stycznia 2005 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. zakwalifikowanie osoby do uczestnictwa w przetargu,
3. okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,
4. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu,
warunkach przetargu i przejęciu ich bez zastrzeżeń,
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu .
Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości . Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika , który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca .
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem , tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162-016 lub 8162-029 .Data publikacji: 2004-12-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl