Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w SzczawnicyPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza II przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Józef Mrugała
tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : 30 kwietnia 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 30.12.2004 r roku do godziny 9,30

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski
Szczawnica, dnia 13.12.04rData publikacji: 2004-12-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: jedna
Odrzucono ofert: nie dotyczy
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103
tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy w trybie przetargu nieograniczonego ,publikowanego na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie internetowej z dnia 13.12.2004r.

Złożono jedn± ofertę niepodlegaj±c± odrzuceniu.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono.

Cena oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl