Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Od¶nieżanie dróg gminnychPowrót

Ropa dnia 08.12.2004 r.

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na od¶nieżanie dróg gminnych

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego : Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Od¶nieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa,
w miejscowo¶ciach Ropa, Łosie i Klimkówka.

3. Formularz zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 pokój nr 14 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie.

4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

5. Zamawiaj±cy dopuszcza składanie ofert czę¶ciowych wg. podziału na zadania:

Zadanie nr 1
Od¶nieżanie dróg gminnych w miejscowo¶ci Ropa – obręb nr 1.
Zadanie nr 2
Od¶nieżanie dróg gminnych w miejscowo¶ci Ropa – obręb nr 2.
Zadanie nr 3
Od¶nieżanie dróg gminnych w miejscowo¶ci Ropa – obręb nr 3.
Zadanie nr 4
Od¶nieżanie dróg gminnych w miejscowo¶ci Łosie.
Zadanie nr 5
Od¶nieżanie dróg gminnych w miejscowo¶ci Klimkówka.

6. Wymagany termin ¶wiadczenia usług - 0d 01.01.2005 r.do 15.04.2005 r.

7. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy którzy spełni± wymogi zawarte w art. 22, ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu z tytułu postanowień art. 24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych oraz warunki okre¶lone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

8. Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiaj±cy nie ż±da od Wykonawców wnoszenia wadium.

9. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wag± 100 %

10. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój
nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na ¶wiadczenie usług w zakresie od¶nieżania dróg gminnych na terenie gminy Ropa w miejscowo¶ci(ach) ...
– zadanie(a) nr ...” .
Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2004 r.
o godz. 10.00 .

10. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 (parter) w dniu 23.12.2004 r. o godz.10.00.

11. Wykonawca będzie zwi±zany złożon± ofert± przez 30 dni, tj do 23.01.2005 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Wót Gminy Ropa
(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2004-12-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl