Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnychPowrót

Ropa dnia 08.12.2004 r.

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na odśnieżanie dróg gminnych

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa,
w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.

3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 pokój nr 14 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg. podziału na zadania:

Zadanie nr 1
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 1.
Zadanie nr 2
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 2.
Zadanie nr 3
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 3.
Zadanie nr 4
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie.
Zadanie nr 5
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka.

6. Wymagany termin świadczenia usług - 0d 01.01.2005 r.do 15.04.2005 r.

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią wymogi zawarte w art. 22, ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z tytułu postanowień art. 24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych oraz warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

8. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiający nie żąda od Wykonawców wnoszenia wadium.

9. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %

10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój
nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Ropa w miejscowości(ach) ...
– zadanie(a) nr ...” .
Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2004 r.
o godz. 10.00 .

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 23.12.2004 r. o godz.10.00.

11. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 23.01.2005 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Wót Gminy Ropa
(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2004-12-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl