Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
II rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w MiędzyrzeczuPowrót

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 06.12.2004r.

Działając na podstawie art. 39 pkt 1-3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobów i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/

Z A P R A S Z A M

do II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej niesprzedanej w I i II przetargu oraz I rokowaniach:
I przetarg w dniu 13.08.2004r.
II przetarg w dniu 08.10.2004r.
I rokowania w dniu 16.11.2004r.

Przedmiotem rokowań jest działka: Nr 3719/446 o pow. 1567 m2,położona w Międzyrzeczu przy zbiegu ul. Gromadzkiej i Lisiej, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów pod pozycją nr 421 Międzyrzecze i objęta KW nr 28047 SR Tychy. Cena wywoławcza dla działki:
- nr 3719/446 wynosi 23.600 zł /dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych/.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Warunki dopuszczenia do rokowań:
1.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 10.01.2005r., w którym należy podać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
2. Do zgłoszenia dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku /§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów/
3. Rokowania będą przeprowadzone w dniu 14.01.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10:00 – Sala Narad.
4. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 10.01.2005r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 13:00.
5. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
6. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet zapłaty lub podlega zwrotowi.
7. Do ceny uzyskanej w rokowaniach dolicza się 22% podatku Vat.
8. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
9. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pok. Nr 3 w godzinach urzędowania, tel. 21-89-366 wewn. 107.
Data publikacji: 2004-12-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Do przetargu dopuszczono 1 oferenta, który wpłacił wadium. W wyniku przetargu sprzedano
jedną działkę za kwotę 56005 zł - Nabywcą został Pan Eugeniusz Zieliński
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl