Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica Powrót

Czernica, dnia 6 grudnia 2004r.
L.dz.0621/50/2004

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19 144
Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 225/7 o pow. 749 m2 – cena wywoławcza – 26 970 zł netto
2/ działka nr 225/9 o pow. 749 m2 - cena wywoławcza – 26 970 zł netto
3/ działka nr 225/16 o pow. 731 m2 - cena wywoławcza – 26 325 zł netto
4/ działka nr 225/20 o pow. 970 m2 - cena wywoławcza – 35 220 zł netto

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 102/04
z dnia 17.06.2004r. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości położone za terenem szkoły podstawowej w Czernicy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Istnieje możliwość wykonania przyłącza do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2005r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi 1%/ jeden procent /.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.01.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości pokrywa nabywca.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT w wysokości 22%
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 789 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Data publikacji: 2004-12-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl