Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie CzernicaPowrót

Czernica, dnia 6 grudnia 2004r.
L.dz.0621/53/2004


WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Czernica

Dla n/w nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotem sprzedaży jest :
działka nr 175/70 o pow. 128 m2 - cena wywoławcza – 2 304 zł netto
Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica Decyzją o warunkach zabudowy nr 44/04 z dnia 01.04.2004r. działka ta przeznaczona jest pod budowę altany ogrodowej, małej architektury i urządzenie przydomowego ogrodu. Działka położona we wschodniej części wsi Czernica pomiędzy ulicami Morelową i Wiśniową. Kształt działki trójkątny.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2005r. o godz. 12.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy
w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 24.00 zł / słownie: dwadzieścia cztery złote /.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazania komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 231.00 zł / słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych /.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz Laskowice nr 31 95850007 0020 0200 2088 0001
lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.01.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
podatek VAT w wysokości 22%
koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 325.00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji: 2004-12-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl