Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimiwe utrzymanie dróg gminnychPowrót

Ochotnica Dolna 3 grudnia 2004 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2005-2007”

1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób)
z uwagi na nikły koszt przygotowania opłata za specyfikację nie będzie pobierana
4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówień jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na trasach:
1. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Jaszcze i Jamne + parkingi w Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 900
2. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Forendówki i Bartoszówka w Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 915
3. „Zimowe utrzymanie drogi gminnej Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 930
4. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kudowe, Skrodne w Ochotnicy Dolnej oraz placu przy UG oraz parkingu przy SP Centrum” – otwarcie ofert o godzinie 945
5. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gorcowe-Kapłony-Rusnaki, i Lubańskie w Ochotnicy Dolnej oraz placu przy WOK-u” – otwarcie ofert o godzinie 1000
6. „Zimowe utrzymanie drogi gminnej Młynne w Ochotnicy Dolnej” – otwarcie ofert o godzinie 1015
*W ofertach należy podawać cenę w rozbiciu na netto i brutto za 1 godzinę odśnieżania oraz 1 godzinę posypywania dróg materiałem, który zapewnia Gmina
*W ofertach należy podawać cenę w rozbiciu na netto i brutto za 1 godzinę odśnieżania oraz 1 godzinę posypywania dróg materiałem, który zapewnia Gmina
*Na przetargi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Ochotnicy Górnej powinno się przewidzieć pług wirnikowy.
* Z uwagi na długi okres umowy zamawiający dopuszcza możliwość indeksacji ceny (raz w roku) o wskaźnik inflacji.
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Termin wykonania usługi: 1.01.2005 – 31.12.2007 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 60%, (cena odśnieżania – najniższa max 80% + cena posypywania najniższa max 20%)
* ocena techniczna - 40 % (wykaz sprzętu)
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2004 r. do godziny 845 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2004 r. od godziny 900 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej na każde z zadań osobno.
11) termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza, Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, tel. 18/ 2624616 w. 32


Data publikacji: 2004-12-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl