Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 29-11-2004 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) oraz Zarządzenia Nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 26 sierpnia 2004 r.. do dnia 16 września 2004 roku a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie Wiadomości Powiatowe.

Podstawowe informacje o nieruchomościach :

1.Nieruchomość położona w obrębie Byczeń, gmina Kamieniec Ząbkowicki
w granicach działki nr 26/1 o powierzchni 1.5652 ha, zapisana w księdze
wieczystej Nr KW – 53491
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi– 8.902,00zł (słownie : osiem
tysięcy dziewięćset dwa złote).
Minimalne postąpienie wynosi – 90.00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium wynosi – 900,00 zł.(słownie: dziewięćset złotych).


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : brak planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Ww. nieruchomość w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31
grudnia 2003 r. przeznaczona była na cele rolne.
Obecny sposób użytkowania nieruchomości nie uległ zmianie a w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww.
nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2005 roku o godz. 10 ººw siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Wpłacenie wadium / w gotówce/ w wysokości 900 zł ( słownie : dziewięćset złotych) nie później niż do dnia 10 stycznia 2005 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem
o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia
dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również
pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Ww. dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem
przetargu.
Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych : nie ma kwalifikacji rolniczych,
nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości , nie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie użytków rolnych przyjęto są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi nabywca.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu /074/8162-029.


Data publikacji: 2004-12-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl