Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w SzczawnicyPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Józef Mrugała
tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : 30 kwietnia 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 13.12. 2004 roku do godziny 9,30

Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 17.11.04r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-11-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Nr. ZP- 20/2004
Nazwa sprawy: wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego ,publikowanego na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie internetowej z dnia 17.11.2004r.

Nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu.


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono .
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl