Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości ChałupkiPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19-11-2004 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości) oraz Zarządzenia Nr 24/03 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 09 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 07 października 2004 r.. do dnia 28 października 2004 roku a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie Wiadomości Powiatowe.

Podstawowe informacje o nieruchomościach :

1.Nieruchomość położona w obrębie Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki
w granicach działki nr 98 o powierzchni 1,4406 ha, zapisana w księdze
wieczystej Nr KW – 43312.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich.
Cena wywoławcza – 8.251,00zł (słownie : osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
jeden złotych).
Minimalne postąpienie – 90.00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium – 830.00 zł.(słownie: osiemset trzydzieści złotych).

2.Nieruchomość położona w obrębie Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki
w granicach działki nr 69 o powierzchni 1.0666 ha, zapisana w księdze
wieczystej nr KW –43312.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich.
Cena wywoławcza - 4.851,00 zł (słownie : cztery tysiące osiemset
pięćdziesiąt jeden złotych)
Minimalne postąpienie – 50,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt złotych).
Wadium - 490,00 zł (słownie : czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

3. Nieruchomość położona w obrębie Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki
w granicach działek nr 16/1 i 16/3 o pow. 0.3412 ha, zapisana w księdze
wieczystej Nr KW 43 312.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich.
Cena wywoławcza -2.895,00 zł ( słownie : dwa tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt pięć złotych)
Minimalne postąpienie - 30,00 zł (słownie : trzydzieści złotych).
Wadium - 290,00 zł (słownie : dwieście dziewięćdziesiąt złotych.

4. Nieruchomość położona w obrębie Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki
w granicach działek nr 84 o pow.0.8113 ha, zapisana w księdze wieczystej
Nr KW 43312.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób
trzecich.
Cena wywoławcza - 3.091,00 zł (słownie : trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden
złotych).
Minimalne postąpienie –40,00 zł ( słownie : czterdzieści złotych)
Wadium - 310,00 zł (słownie : trzysta dziesięć złotych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : brak planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieruchomości wymienione
w pkt. 1 – 4 w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. przeznaczone były na cele rolne.
Obecny sposób użytkowania nieruchomości nie uległ zmianie a w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ww.
nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13

o godz. 9 ºº dla nieruchomości wymienionej w pkt.1
o godz.12ºº dla nieruchomości wymienionej w pkt.2
o godz.13ºº dla nieruchomości wymienionej w pkt.3
o godz.14ºº dla nieruchomości wymienionej w pkt.4


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. Wpłacenie wadium / w gotówce/ w wysokości określonej jak wyżej nie później niż do dnia 22 grudnia 2004 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem
o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia
dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również
pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Ww. dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem
przetargu.
Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych : nie ma kwalifikacji rolniczych,
nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości , nie będzie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie użytków rolnych przyjęto są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi nabywca.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu /074/8162-029 lub 8 162-016.


Data publikacji: 2004-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl