Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w SosnowejPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18-11-2004 r.
Nr RGG. 72241/24/03


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2004 r. do dnia 20 października 2000r. i ogłoszona w gazecie Wiadomości Powiatowe.

Podstawowe informacje o nieruchomości :
Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości SOSNOWA w granicach działki nr 227/5 o pow. 0,1411 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr KW- 59 672.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania– Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieruchomość według wypisu z ewidencji gruntów to pastwisko trwałe klasy IV i przylega do działki nr 227/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. W „studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy” teren ten przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną „niskiej intensywności”.
Obciążenia nieruchomości – na zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojścia i dojazdu do działki nr 227/6 i 232/4 .
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 5.968,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).
Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT 22 %.

Minimalne postąpienie – 60,00 zł. ( słownie : sześćdziesiąt złotych).
Wpłata wadium – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2004 r. o godz. 10 °° w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 , pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą
organizatorowi przetargu wadium w terminie , miejscu i formie – wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki .
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. wpłacenie wadium ( w gotówce ) w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), płatne nie później niż do dnia 22 grudnia 2004 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030-2005 0000-0114- 0002,
2. okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,
3. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przejęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
5. uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki .

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu .
Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości . Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika , który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu .
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca .

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162-016 lub 8162-029 .Data publikacji: 2004-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl