Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19-11-2004 r.

RGG.72241-1/04


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 7 października 2004 r. do dnia 28 października 2004 r.. a informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie Wiadomości Powiatowe .

Podstawowe informacje o nieruchomości :
Nieruchomość niezabudowana położona w Kamieńcu Ząbkowickim na Os. Bolesława Chrobrego 52 w granicach działki nr 993 o pow. 0,0750 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr KW- 53 859.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki” – teren przeznaczony jest na cele mieszkaniowo –usługowe.
Nieruchomość według zapisu w ewidencji gruntów to zurbanizowane tereny niezabudowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 23.378,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) .
Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT 22 %.

Minimalne postąpienie – 240,00 zł. ( słownie : dwieście czterdzieści złotych).
Wpłata wadium – 2.340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2004 r. o godz. 11 °° w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 , pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą
organizatorowi przetargu wadium w terminie , miejscu i formie – wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki .
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. wpłacenie wadium ( w gotówce ) w wysokości 2.340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych), nie później niż do dnia 22 grudnia 2004 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,
3. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przejęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
5. uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki .

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu .
Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości . Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika , który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu .
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca .
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162-016 lub 8162-029 .


Data publikacji: 2004-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl