Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005 – 2006.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66336200-6.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Pawł Duda Dyrektor Oddziału oraz Marcin Wysowski broker - firma: Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 8547539,
a także Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029, U.G. Grybów, pok. nr 16.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
od 19.01.2005 do 18.01.2007 r.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert:
- cena łączna ubezpieczenia – 80 pkt.
- walory proponowanych warunków umowy – 20 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dn. 14 grudnia 2004,
do godz. 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 14 grudnia 2004 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-11-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl