Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałychPowrót


Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym
dla wykonania usługi o szacunkowej wartości

poniżej 60.000 EURO

finansowanej ze środków publicznych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na :

wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna – Osiedle Dłubacze nr 160 – pokój nr 10 (I piętro). Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Krzysztof Ligęza tel. (0-18) 262-46-16,
Fax. 262-46-91 , w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 10 (I piętro), codziennie z wyjątkiem sobót, w godzi-
nach od 9.00 do 14.00.
Odpłatność z tytułu powielenia dokumentacji przetargowej oraz jej ekspedycję – nie będzie pobierana z uwagi na znikomy koszt jej przygotowania.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 1 styczeń 2005 roku – 31 grudnia 2007 roku.

Zamawiający nie wymaga wpłacenia (wniesienia) wadium.

Kryteria wyboru ofert :
* cena 80 pkt,
* okres niezmienności cen 20 pkt.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna – Osiedle Dłubacze 160 – pokój nr 17 (II piętro) , do dnia 3 grudnia 2004 roku , do godziny 12.45.

Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu : 2 stycznia 2005 roku.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego – pokój nr 19 (II piętro) , w dniu 3 grudnia 2004 roku o godzinie 13.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2004-11-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl