Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoł na terenie gminy Kamieniec ZąbkowickiPowrót

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza przetarg nieograniczony nr NR 4/PN/IPO/2004 o wartości szacunkowej do 60 tysięcy euro
zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego:
www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

************

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka nr 26
Kod: 57-230 Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361
e-mail:gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
NIP 887 – 16 – 35 – 266 REGON 890718449

1. Tryb zamówienia: zamówienie publiczne na wykonanie usługi dowozu uczniów do szkół w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tysięcy euro – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )(PZP).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można nabyć w siedzibie zamawiającego nie odpłatnie.
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół autobusami, mikrobusami szkolnymi. Zamówienie składa się
z dwóch zadań. Zadanie I : dowóz uczniów autobusami szkolnymi. Zadanie II : Dowóz uczniów mikrobusami o masie
całkowitej pojazdu do 3,5 tony. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przewoźnik może złożyć ofertę na jedno
lub na dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Proponowany rozkład jazdy
autobusów znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka nr 26
w godzinach urzędowania.

CPV 60117000-3

3. Lokalizacja: miejscowości, wsie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku. W miesiącach trwania roku szkolnego to jest od września do czerwca, w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, z przerwami: zimową przerwą świąteczną 23-31 grudnia 2004 r, feriami zimowymi14-27.02.2005 r. wiosenną przerwą świąteczną 24-29 marca 2005 r, feriami letnimi od 25 czerwca 2005 do 31 sierpnia 2005 r, innymi dniami wolnymi od zajęć np. świąt kościelnych, państwowych, zawieszenia zajęć szkolnych przez dyrektora szkoły. W miesiącach od 1 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku dni wolne od nauki szkolnej wg. Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego organizacji roku szkolnego 2005/2006.


7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – oświadczenie oferenta.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym zadaniem działalności i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie oferenta.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – oświadczenie oferenta.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP – oświadczenie oferenta.
f) Udzielą minimum 12 – miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty – oświadczenie oferenta.
g) W ciągu ostatnich 3 lat ( od września 2001 roku do sierpnia 2004 roku ) wykonali przynajmniej 1 podobne zadanie – kserokopia referencji potwierdzających należyte wykonanie roboty oraz określających wartość zadania. Wartość wykonanych zadań powinna wynosić co najmniej:
- 70.000 złotych na zadanie I, 20.000 złotych na zadanie II
h) Akceptują warunki umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – oświadczenie oferenta.
i) Akceptują warunki przetargu określone w SIWZ – oświadczenie oferenta.
j) Odbiorą SIWZ w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu. Niespełnienie chociażby jednego warunku z wymienionych w pozycji 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.
9. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj
od dnia 23 listopada 2004 roku do dnia 22 grudnia 2004 roku.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ř Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta przetargowa nr NR 4/PN/IPO/2004. w terminie
do 23 listopada 2004 roku do godziny 9:30.
Ř Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2004 o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim – sala posiedzeń.

11. Kontakt oferentów z zamawiającym:

Ř Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: tel. 074/ 8 162-010 do 011, lub fax. 074/8173-361 e-mail: gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl.
Ř Osoba upoważniona: Stanisław Twardowski w godzinach od 8:00 do 10:00 tel. 074/8162-032 lub fax. 074/ 8173-361 e-mail: edukacja@kamieniec-zabkowicki.iap.pl; twardowskad@wp.pl,

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Zdzisław Fleszar
Data publikacji: 2004-11-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl