Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica wykonanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej likwidacji osuwiska w rejonie ulic Sopotnicka, Sw.Krzyża,Brzyzki, potoku Sopotnickiego na terenie miastaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej likwidacji osuwiska w rejonie ulic Sopotnicka, Sw.Krzyża,Brzyzki, potoku Sopotnickiego na terenie miasta Szczawnicy
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.13 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Józef Mrugała
tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : 30 czerwca 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 12.11.2004 roku do godziny 11-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2004 r
o godzinie 12-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 27.10.04rData publikacji: 2004-10-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 117.730,00 zł
Cena najdrozszej: 117.730,00 zł


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: BGG Polska Sp. z o.o.

Adres Firmy: 50 – 062 Wrocław ul.Plac Solny 15

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 117.730,00 zł

Słownie: sto siedemna¶cie tysięcy siedemset trzydzie¶ci zł
W tym podatek VAT: 21.230,00 zł
Słownie: dwadzie¶cia jeden tysięcy dwie¶cie trzydzie¶ci zł © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl