Portal Środa - 25 listopada 2020 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 214 900 złotych na realizację zadań nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004 rokuPowrót

IOGK.340-19/2004

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 3317 002, fax. 3317 002, we. 321, www.niedzwiedz.iap.pl , gmina@niedzwiedz.iap.pl , Regon 000550019 NIP 737-11-52-618 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w wysokości 214 900 złotych na realizację zadań nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004r.

Przedmiot zamówienia:
1. Uruchomienie kredytu w dniu 19 listopada 2004 roku w jednej transzy
2. Okres kredytowania 3 lata
3. karencja w spłacie 4 miesiące
4. spłata kapitału co kwartał 31 marca, 30 czerwca, 30 listopada, 20 grudnia.
5. spłata pierwszej raty kapitałowej 31 marca 2005 roku
6. spłata ostatniej raty kapitałowej 19 listopada 2007 roku
7. spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
8. zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco,
9. źródło spłaty kredytu- dochody budżetu gminy

Miejsce realizacji: Gmina Niedźwiedź.

Rodzaj zamówienia: usługi. (CPV: 66.13.00.00)

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 214 900 złotych na realizację zadań nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004r.

Nie dopuszcza się składania ofert: równoważnych, wariantowych, częściowych.

Termin realizacji zamówienia (planowany) 19 listopad 2004roku – 15 listopada 2007 roku

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 7 lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Anna Wierzbicka tel 3317 002 wew.326 lok.: 1, w godz.: 8-14.

Oferty należy skladać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 2004-11-05 o godzinie 09:00.

Termin związania ofertą: 2004-12-04.

Wadium nie wymagane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2004-11-05 o godzinie 09:15 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiedź (budynek Domu Kultury w Niedźwiedziu na parterze – Rynek).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. nr 72, poz. 665, z późn. zmianami) oraz spełniać warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Data publikacji: 2004-10-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl