Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323
w miejscowości Ptaszkowa – etap I.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Eugeniusz Michalik oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16 codziennie
z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 15 grudnia 2004 roku.
Wadium: 1.500 PLN.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 4 listopada 2004 roku, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 4 listopada 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.Data publikacji: 2004-10-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl