Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wydawanie miesięcznika - gazety lokalnej "Nasza Rodnia" w latach 2005 - 2007Powrót

Bojszowy 19.10.2004r.

Urz±d Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na „Wydawanie miesięcznika – gazety lokalnej „Nasza Rodnia” w latach 2005 - 2007”


1.Zamówienie obejmuje:
Wydanie w każdym roku kalendarzowym 13 numerów miesięcznika lokalnego: „Nasza Rodnia” od stycznia do grudnia 2005 – 2007 (ł±cznie 39 numerów).

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach ul. Gaikowa 35, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 9.00 – 17.00, od wtorku do pi±tku od 7.30 – 15.30

3.Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych ani wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2005r. do 31.12.2007r.

5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, spełnienie warunków okre¶lonych w art. 22 ust. 1 oraz do¶wiadczenie zawodowe udokumentowane minimum 3 letnim wydawaniem gazety.

6.Wadium nie będzie wymagane.

7.Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium, którym jest cena ofertowa brutto za jeden numer gazety pomnożona przez 39 numerów gazety.

8.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 30.11.2004r. do godz. 13.00.

9.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 30.11.2004r. o godz. 13.30 w siedzibie zamawiaj±cego.

10.Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.


Data publikacji: 2004-10-19


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 113.061,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 214.000,000 zł brutto


"GO¦CINIEC" S.C.
Zbigniew Zaj±c,
Barbara Walter
ul. Bojasowicka 58/1
43-155 Bieruń


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl