Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy"Powrót

Bojszowy 19. 10.2004r.

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na:
”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy ”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (ewentualnie zostanie wysłana poczt±, w obu przypadkach po wcze¶niejszym złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoje nr 5 lub 8.
3.Zamówienie obejmuje:
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon I Bojszowy Górne,
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze,
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II ¦wierczyniec, Bojszowy Nowe,
•Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
4.Szczegółowe wykazy dróg dla każdego z rejonów w SIWZ.
5.Dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych na wybrany rejon(y) lub drogi powiatowe.
6.Nie dopuszcza się możliwo¶ci składania oferty wariantowej.
7.Termin wykonania zamówienia – Sezon zimowy 2004 / 2005 od ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu
akcji zimowego utrzymania dróg do momentu jej zakończenia.
8.Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz.117)., które udokumentuj± w formie referencji
do¶wiadczenie w zimowym utrzymaniu dróg publicznych w minimum trzech okresach
zimowych.
9.Wadium nie będzie wymagane.
10.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto za jedn± godzinę pracy
wraz ze sprzętem.
11.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 2.11. 2004 do godz. 14.00.
12.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 2.11..2004r. o godz.14.20 w siedzibie zamawiaj±cego.
13.Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.
14. Informacji w sprawie przetargu udziela - Wojciech Boruciński tel.2189366 od poniedziałku
do pi±tku od 9-12

Data publikacji: 2004-10-19
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl