Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 802/9 w Brzezince, ul. LeśnaPowrót

Wójt Gminy Oświęcim

zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 802/9 o pow. 744 m2 , cena wywoławcza: 9.100,- zł + podatek VAT 22%

położonej w Brzezince przy ulicy Leśnej, wpisanej w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim.
cena wywoławcza: 9.100,- zł + podatek VAT 22%

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05.07.2004r. a II przetarg w dniu 07.09.2004r.

Przystępujący do rokowań mają obowiązek złożenia pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do dnia 16.11. 2004r. do godz. 15-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 w sekretariacie ( II piętro ) . Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17.11.2004r. o godz. 9-tej w siedzibie UG pok. 13.

Oferenci przystępujący do rokowań winni uiścić zaliczkę w wysokości 500,-zł w terminie do dnia 12.11.2004r.
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku: 89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto w kasie Urzędu Gminy ul. Zamkowa 12

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Zwycięzcę zostanie zaliczone w poczet ceny nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie Zwycięzcy do umowy notarialnej nabycia nieruchomości powoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.

Oferta złożona przez Oferenta winna zawierać propozycję ceny , informację o Oferencie oraz uproszczony opis sposobu zagospodarowania nieruchomości, potwierdzenie wpłaty zaliczki.

Komisja wyłoni Zwycięzcę i sporządzi protokół z rokowań.
Termin podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Cała wynegocjowana kwota powiększona o podatek VAT 22 % musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Oświęcim, podane powyżej, najpóźniej do dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Z uzasadnionej przyczyny rokowania mogą zostać odwołane.

Szczegółowe informacje w sprawie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. W pok.13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Wyniki rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej w Brzezince przy ulicy Leśnej

1. nr 802/9 o pow. 744 m2 cena wywoławcza: 9.100,- zł - wynik negatywny BRAK OFERENTÓW © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl