Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na ¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do PublicznegoPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na ¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki
do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.17 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Anna Hurkała
tel. (018) 2622203 wew.37
Termin wykonania zamówienia :02 listopad 2004 r – czerwiec 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 25.10.2004 roku do godziny 12-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2004 r
o godzinie 13-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
Szczawnica,

dnia 08.10.04r

mgr Roman Trojnarski
Data publikacji: 2004-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego ,publikowanego na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie internetowej dnia 22.09. 2004 r

Nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu.


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono . © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl