Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dachu nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr.2 w SzczawnicyPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na
„ wykonanie przebudowy dachu nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 20 grudnia 2004r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 25.10. 2004 roku do godziny 11-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2004 r
o godzinie 12-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 07.10.04r mgr Roman TrojnarskiData publikacji: 2004-10-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 132.818,84 zł
Cena najdrozszej: 134.734,93 zł


Nazwa Firmy : HPU „ JUKAM” Maciej Plewa

Adres Firmy: 34-450 Kro¶cienko n/D ul. Jagiellońska 95

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 132.818,84 zł

Słownie: sto trzydzie¶ci dwa tysi±ce osiemset osiemna¶cie 84/100 zł
W tym podatek VAT: 23.950,94 zł
Słownie: dwadzie¶cia trzy tysi±ce dziewięćset pięćdziesi±t 94/100 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl