Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9bPowrót

na dostawę powielacza cyfrowego \"risograf\" i kopiarki cyfrowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)


w zakresie:

dostawy powielacza cyfrowego \"risograf\" i kopiarki cyfrowej wg specyfikacji o minimalnie wymaganych parametrachWarunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji .
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b pokój 124 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena waga 80%
Okres gwarancji waga 10%
Warunki serwisowania waga 10 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i częściowej.

Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego do dnia
11 października 2004r. do godziny 9.00, w pokoju nr 124


Otwarcie ofert nastąpi 11 października 2004r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 112.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Jaworzno, ul. Północna 9b, pokój 110 i pokój 126 w godz. od 8.00 do 14. 00.

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pani Jolanta Czerniak (w zakresie procedury przetargowej) tel. (032) 61-81-910, 61-81-900 oraz Pan Tadeusz Piędel (w zakresie technicznym)
tel. (032) 61-81-926
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl