Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ¶cieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowo¶ci Cieniawa.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowos±decki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ¶cieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowo¶ci Cieniawa.. (PKWiU: 74.20.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 74.20.1

Termin realizacji (wymagany): 30 wrze¶nia 2003 roku.

Termin realizacji (pozadany): 30 wrze¶nia 2003 roku.

Wadium: 2000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -20 %
koszt eksploatacji oczyszczalni -20 %
rozwi±zanie technologiczne -30 %
koszt budowy oczyszczalni -30 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 12
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: 018/4450402
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marian Gucwa i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0-18/ 4453831-42, lok.: 12,17., w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok. nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-11 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-11 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok. nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
-wykaz wykonanych przez oferenta w ci±gu ostatnich trzech lat projektów oczyszczalni ¶cieków, z podaniem ich warto¶ci, dat wykonania oraz odbiorców,
-informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
-za¶wiadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego
oraz inne warunki zawarte w specyfikacji.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl