Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją oraz przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn. „Chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją oraz przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej”.


I. Zamawiający : Urząd Gminy w Zembrzycach, aderes 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją oraz przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej”.

45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233222-1 - roboty w zakresie chodników
45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232130-2 - rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń

W skład robót wchodzą następujące elementy :
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2. Roboty ziemne.
3. Roboty kanalizacyjne.
4. Elementy liniowe.
5. Konstrukcja chodnika wraz z nawierzchnią.
6. Poszerzenie jezdni.
7. Przebudowa ogrodzenia.
8. Roboty wykończeniowe.
9. Przebudowa sieci rozdzielczej 0,4 kV i oświetlenia.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 06.10.2004 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 20.09.2004 r.Data publikacji: 2004-09-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl