Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowos±decki, tel. 0-18/ 4450402, fax. 0-18/ 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy.. (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany): 30 sierpień 2003 rok

Termin realizacji (pozadany): 30 sierpień 2003 rok

Wadium: 5000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 12
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: 018/4450402
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 50 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Ryszard NIepsuj i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0-18/ 4453840-42, lok.: 12, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok. nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-28 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-28 o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok. nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, między innymi:
-wykaz minimum dwóch wykonanych w ci±gu ostatnich pięciu lat robót budowl. odpowiadaj±cych swoim rodzajem i warto¶ci± robotom stanowi±cym przedmiot przetargu z podaniem warto¶ci oraz daty i miejsca wykonania z należ.staranno¶ci±,
-bilans oraz rachunek zysków i strat.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl