Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w SzczawnicyPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na
„ wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 31 paĽdziernika 2004r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 07.10. 2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 21.09.04r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-09-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 59.990,94 zł
Cena najdrozszej: 59.990,94 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 21.09. 2004 r

złożona została 1 oferta ,niepodlegaj±ce odrzuceniu

Wynagrodzenie podane w ofercie wynosiło:

Wynagrodzenie z VAT – 59.990,94 złWYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: Zakład Usług Malarsko Drogowych
A.Sarata i Cz.Szarek Spółka Jawna

Adres Firmy: 33- 300 Nowy S±cz ul. Kilińskiego 70

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 59.990,94 zł

Słownie: pięćdziesi±t dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesi±t 94/100 zł
W tym podatek VAT: 10.818,04 zł
Słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemna¶cie 04/100 zł


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl