Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

Kamieniec Ząbkowicki,. 15-09-2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim na Osiedlu Bolesława Chrobrego 51 w granicach działki nr 992 o pow. 0,0720 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 53 691.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i roszczeń wobec osób trzecich.
Przeznaczenie w planie- brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowo -usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 91.602,70 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa złote 70/100 ) w tym za budynek mieszkalny – 75.572,30 zł , za budynek gospodarczy – 1.465,60 zł i za grunt- 14.564,80 zł.
Do ceny budynku mieszkalnego i gruntu przynależnego do tego budynku doliczony będzie podatek VAT 7 % natomiast do budynku gospodarczego i gruntu przynależnego do tego budynku zostanie doliczony podatek VAT 22 %.

Minimalne postąpienie – 920,00 zł
Wpłata wadium – 9.170,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2004 r. o godz. 12°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysokości 9.170,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych), płatne na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 4 października 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.


Data publikacji: 2004-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl