Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty wykończeniowe szkoły w WaksmundziePowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 163 z dnia 2004.09.20
POZYCJA 45901

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowy Targ: roboty wykończeniowe budynku szkoły (tynki, instalacje, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa - kubatura budynku: 24756m3, pow. użytkowa: 3694m2) oraz wykonanie placów i chodników z elementami małej architektury Szkoły Podstawowej w Waksmundzie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nowy Targ, do kontaktów: Stanisław Żółtek, Krzysztof Łapsa, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2662632, fax 018 2662152, e-mail: gminanowytarg@pro.onet.pl, www.gmina.nowy.targ.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty wykończeniowe budynku szkoły (tynki, instalacje, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa - kubatura budynku: 24756m3, pow. użytkowa: 3694m2) oraz wykonanie placów i chodników z elementami małej architektury Szkoły Podstawowej w Waksmundzie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót wykończeniowych budynku szkoły w Waksmundzie wraz z zagospodarowaniem terenu..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Waksmund.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.42.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 EURO

zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 80000,00 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.11.2004, cena - 36.60.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2004 godzina 12:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 07.01.2005.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.11.2004, godzina 13:00, Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, pok. nr 13, 34-400 Nowy Targ.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 14.09.2004.


Data publikacji: 2004-09-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl