Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 13.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16 w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16 codziennie
z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 15 kwietnia 2005 roku.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 30 września 2004 r., do godz. 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 30 września 2004 roku
o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-09-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl