Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zarządzanie nieruchomościami gminnymiPowrót

Wójt Gminy Bojszowy
ogłasza przetarg nieograniczony na zarządzanie następującymi nieruchomościami gminnymi oraz położonymi na nich obiektami sportowymi

1. Bojszowy, ul. Gościnna 6
2. Bojszowy Nowe, ul. Ruchu Oporu 100
3. Międzyrzecze ul. Gromadzka
4. Jedlina ul. Ks. Grycmana.

Przetarg obejmuje w szczególności:
– Bojszowy, ul. Gościnna 6: boisko sportowe o pow. 11.469 m2 oraz budynek Domu Sportowca wraz z budynkiem gospodarczym
– Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 100: boisko sportowe o pow. 6.851 m2
– Międzyrzecze, ul. Gromadzka: boisko sportowe o pow.13.440 m2 wraz z budynkiem mieszczącym szatnie i pomieszczenia gospodarskie o pow. zabudowy 112 m2 i kubaturze 454 m3 oraz parkingiem o pow. 957 m2,
– Jedlina ul. Ks. Grycmana: boisko sportowe o pow. 9.000 m2, wraz z szatnia kontenerową,

Do zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości należy:
- obsługa finansowo - księgowa zarządzanych zasobów z ewidencją odrębną dla każdego obiektu,
- prowadzenie książek obiektów
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- przejęcie przedmiotów przetargu do zarządzania protokołem zdawczo – odbiorczym
- utrzymanie, konserwacja, naprawy i remonty bieżące obiektów
- przygotowanie boisk sportowych do zawodów, utrzymane czystości obiektów przed, w trakcie i po zawodach sportowych
- zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania obiektów (nie obejmuje bezpieczeństwa imprez sportowych)
- utrzymania letniego, zimowego obiektów i otoczenia poprzez przycinanie krzewów, koszenie trawy, odśnieżanie, w okresie grzewczym - palenie w piecach c.o.
- zarządzanie lokalami komunalnymi.

Przystępujący do przetargu winien uwzględnić koszty zakupu opału, koszty wywozu nieczystości stałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów w postaci trawy, nawozów mineralnych, wapna, koszenia trawy płyt boisk sportowych, zakupu narzędzi innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Koszty: kosztów zużytej energii, dostawy wody i odprowadzenie ścieków pokrywa bezpośrednio zamawiający.

Gminne Towarzystwo Sportowe, Koło Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i Gminna Biblioteka w Bojszowach oraz KS "Polonia" i Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Międzyrzeczu korzystają z zajmowanych pomieszczeń nieodpłatnie.

Koszty remontów obiektów i inwestycji ponosi zamawiający i zleca je w odrębnym trybie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Roman Horst, w dni robocze w godz. 9.00 - 12.00, tel.21-89-366, wew. 34.

Oferta winna zawierać:
1. Cenę brutto określającą wszystkie koszty ponoszone przez zarządzającego z podziałem osobno na wynagrodzenie, zarządzanie i bieżące utrzymanie z remontami bieżącymi.
2. Opis doświadczeń w zakresie zarządzania nieruchomościami.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 "Ustawy o zamówieniach publicznych".

Zamówienie obejmuje okres od 01.02.2003r. do 31.12.2003r.
Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena ofertowa brutto.
Oferty należy zgłaszać w zamkniętej kopercie do dnia 31.01.2003 roku do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy przy ul. Gaikowej 35 dnia 31.01.2003r, o godz. l5-tej.
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 2 "Ustawy o zamówieniach publicznych" oraz ci, którzy nie są wykluczeni z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 19 cytowanej ustawy oraz posiadający wymagane prawem uprawnienia do zarządzania nieruchomościami.

Data publikacji: 2003-01-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 3.782,00 zł brutto / m-c
Cena najdrozszej: 6.954,00 zł brutto / m-c


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. św. Jana 52
43-220 Bojszowy


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl