Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica na dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2004/05 r dla potrzeb Urzędu Miasta SzczawnicaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2004/05 r dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica ”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.8 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 14-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Anna Niezgoda
tel. (018) 2622203 wew.22
Termin wykonania zamówienia : listopad 2004 r – kwiecień 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 04.10.2004 roku do godziny 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2004 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 07.09.04rData publikacji: 2004-09-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.98/litr
Cena najdrozszej: 2.05/litr


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ GRANT „ Sp. z o.o

Adres Firmy: 32-600 O¶więcim – Balice ul. Zakładowa 1

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 1,98 zł / 1 litr

Słownie: jeden złoty dziewięćdziesi±t osiem groszy
W tym podatek VAT: 0,36 zł
Słownie: trzydzie¶ci sze¶ć groszy
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl