Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
remonty cząstkowe dróg gminnychPowrót

WÓJT GMINY NOWY TARG
działający w imieniu Gminy Nowy Targ
z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 636 34, fax (018) 26 621 52,
e-mail: gminanowytarg@pro.onet.pl
http:// www.gmina.nowy.targ.pl

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO
na:

„wykonanie remontów cząstkowych oraz modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Nowy Targ”

1. Termin wykonania zamówienia: 22 października 2004r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (cena 24,40 zł brutto), pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
3. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Stanisław Żółtek, Krzysztof Łapsa, tel. (018) 26 626 32, 26 636 34 pok. Nr 6 w godz. 1000 – 1400.
4. Oferty w nieprzezroczystej kopercie opisane „Oferta przetargowa na remonty cząstkowe dróg gminnych” należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
5. Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2004 r. o godz. 1200.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 września 2004 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 13.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wadium: 5 000,00 zł.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
13. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: CENA – 100%


Data publikacji: 2004-09-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl