Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na : Roboty budowlane - "PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU I POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA W ROPIE W RAMACH LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " Powrót

1. Pełna nazwa zamawiającego :
Wójt Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Roboty budowlane - "PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU I POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA W ROPIE W RAMACH LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia (udostępniany bezpłatnie) można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15.20.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 30.11.2004 r.

7. W postępowaniu na w/w zadanie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
-akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji,
-udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
-wykonają prace objęte zamówieniem w terminie do 30.11.2004 r.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie zgłoszonych dokumentów.

8. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga od oferentów wniesienia wadium.

9. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %

10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy
Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona :” Oferta na Roboty budowlane - "PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU I POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA W ROPIE W RAMACH LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " .
Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2004 r. o godz. 11.00 .

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 17.09.2004 r. o godz. 1100 .

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Andrzej Passoń pok. Nr 11.

13. Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert t.j. do dnia 16.10.2004 r.

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2004-09-02
Uwaga: W dniu 14.09.2004 r. dokonano zmiany wymaganego terminu realizacji zamówienia z dnia 22.10.2004 r. na 30.11.2004 r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl