Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony - na modernizację - odbudowę drogi gminnej nr 646 w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/PN/BGP/2004 o wartości szacunkowej do 60 tysięcy euro
zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego:
www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

************

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka nr 26
Kod: 57-230 Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361
e-mail:gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
NIP 887 – 16 – 35 – 266 REGON 890718449

1. Tryb zamówienia: zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych- drogowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tysięcy euro – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )(PZP).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można nabyć w siedzibie zamawiającego odpłatnie – cena za 1 egzemplarz 10,00 złotych po wpłaceniu przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie oddział Kamieniec Ząbkowicki nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001.
3. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja – odbudowa drogi gminnej nr 646 o długości 423 m. w Kamieńcu Ząbkowickim na podstawie i w zakresie sporządzonego projektu będącego do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka nr 26 w godzinach urzędowania.

CPV 45233140-2
4. Lokalizacja: droga gruntowa rolna usutułowana od ul. Skoroleckiej w kierunku wiaduktu kolejowego na trasie kolejowej Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2004 roku.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – oświadczenie oferenta.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym zadaniem działalności i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie oferenta.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – oświadczenie oferenta.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP – oświadczenie oferenta.
f) Udzielą minimum 12 – miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty – oświadczenie oferenta.


g) W ciągu ostatnich 3 lat ( od września 2001 roku do sierpnia 2004 roku ) wykonali przynajmniej 1 podobne zadanie – kserokopia referencji potwierdzających należyte wykonanie roboty oraz określających wartość zadania. Wartość wykonanych zadań powinna wynosić co najmniej 80.000 złotych.
h) Akceptują warunki umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – oświadczenie oferenta.
i) Akceptują warunki przetargu określone w SIWZ – oświadczenie oferenta.
j) Nabędą SIWZ w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu. Niespełnienie chociażby jednego warunku z wymienionych w pozycji 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.
10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 16 września 2004 roku do dnia 15 października 2004 roku.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ř Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta przetargowa nr 1/PN/BGP/2004” w terminie do 16 września 2004 roku do godziny 9:30.
Ř Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2004 o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – sala posiedzeń.

12. Kontakt oferentów z zamawiającym:

Ř Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: tel. 074/ 8162-011 do 012 lub fax. 074/8173-361 e-mail: gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl.
Ř Osoba upoważniona: Jerzy Bielas w godzinach od 8:00 do 10:00 tel. 074/8162-020 lub fax. 074/ 8173-361 e-mail:bielas@kamieniec-zabkowicki.iap.pl lub bielasj@poczta.onet.plKamieniec Ząbkowicki, dnia 1 września 2004 roku.
Data publikacji: 2004-09-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl