Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnegoPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: UDZIELENIE I OBSŁUGĘ GOTÓWKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA SFINANSOWANIA ZADANIA POD NAZWĄ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ROPIE”.

CPV – 66130000-0 Usługi udzielania kredytu
Słownik uzupełniający E 018-2

3. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia / udostępniony bezpłatnie/ można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 pokój nr 7 w godz.7 20 - 15 20.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 08.10.2004r. – 31.12.2009 r.

7. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( ocena na podstawie złożonego oświadczenia),
b)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa
( ocena na podstawie aktualnego dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego
w zakresie objętym zamówieniem),
c)umożliwiają skorzystanie z premii termomodernizacyjnej o której mowa w ustawie
z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dz. U. Nr 162 poz. 1121,
z póź. zm. ) – ocena na podstawie aktualnej umowy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości 2.500,- zł w terminie do dnia
13.09.2004 r. do godz.1030 w jednej z form przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.


9. Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %.

10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1. Koperta powinna być oznaczona: „OFERTA NA UDZIELENIE
I OBSŁUGĘ GOTÓWKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA SFINANSOWANIA ZADANIA POD NAZWĄ „TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ROPIE”.
Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2004 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 13.09.2004 r. o godz. 1115 .

11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
-w sprawach merytorycznych Pani Danuta Klucznik – Skarbnik Gminy Ropa pokój nr 7,
-w sprawach proceduralnych Pan Janusz Konior – Sekretarz Gminy pokój nr 2 ,

12.Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni tj. do 12.10.2004r.

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2004-08-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl