Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika przy ul. Gaikowej Powrót


Przedmiot przetargu: budowa chodnika przy ul. Gaikowej na dł.
695 m.b. w miejscowo¶ci Bojszowy z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z
robotami towarzysz±cymi inwestycji - zatoki autobusowe, przył±cza kanalizacji
deszczowej, uzupełnienie nawierzchni drogowej.Data ogloszenia przetargu: adres przedmiotu przetargu: gmina Bojszowy
Zakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-10-03Termin otwarcia ofert: 2002-10-03Cena wywolawcza:Wadium: 5000 złUwagi: Miejsce realizacji: Bojszowy od ul. Szczęsnej do ul. Pancerniaków.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.Termin realizacji (wymagany) - 2002.10.31.Wadium - 5000 zł.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 95%

termin płatno¶ci - 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 8, za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9.Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2002 o godzinie 14:00.Otwarcie ofert nast±pi dnia 03.10.2002 o godzinie 14:30 w siedzibie
zamawiaj±cego, lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniaj±cy
warunki dodatkowe:

- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- posiadaj± referencje z wykonania minimum 3 inwestycji o charakterze
drogowym z lat 1999 - 2001.Iinformacje i kontakt: Anna Klimza - Kierownik Ref. Gospodarki
Komunalnej , e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. 032 2189366, 2189183,
lok. 8, w godz. 9:00 - 14:00.


  


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl